Sellel lehel olev teave on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele.

Search

Menu

Close

SisenegeLogi välja
Meie ravimidRavivaldkonnadTeadusuudised KontaktVõta Meiega ÜhendustKontaktPfizeri meditsiiniline informatsioon

Kõrvaltoimetest teatamise info leiab lehekülje alumisest osast.

KasutustingimusedSee veebilehekülg kuulub Pfizer'ile

Enne sellele veebisaidile sisenemist või selle kasutamist lugege ja vaadake need kasutustingimused hoolikalt läbi. Sellele saidile sisenedes või seda kasutades kinnitate, et olete need kasutustingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nendega nõustunud. Kui te Kasutustingimustega ei nõustu, ei tohi te veebisaidile juurde pääseda ega seda kasutada. 

Pfizer võib neid kasutustingimusi aeg-ajalt muuta, seega peaksite neid kasutustingimusi perioodiliselt kontrollima, kuna kõik muudatused jõustuvad kohe, kui need sellele veebisaidile postitatakse.
 

 1. Veebisaidi kasutamine. Saidil esitatud teave on mõeldud üldiseks informatiivseks ja hariduslikuks otstarbeks. Veebisaidi teatud osad on mõeldud konkreetsetele sihtrühmadele, sealhulgas Pfizeri töötajatele, klientidele ja aktsionäridele, aga ka tervishoiukogukonna liikmetele ja üldsusele. Veebisaidile sisenedes ja sellel esitatud teabe kasutamisel peate järgima käesolevaid kasutustingimusi. Veebisaidile sisenedes ja seda kasutades nõustute käesolevate kasutustingimustega ilma tingimuste ja piiranguteta.
   

 2. Sisu. Pfizer teeb mõistlikkuse piires kõik endast oleneva, et veebisaidil esitatud teave oleks korrektne ja ajakohane, kuid ei garanteeri ega kinnita mingil moel, et esitatud teave on korrektne, ajakohane ja terviklik. Nõustute, et veebisaidile sisenemine ning veebisaidi ja selle sisu kasutamine toimub teie enda vastutusel. Pfizer ei anna saidi sisuga seoses mistahes otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas turustatavuse ega konkreetseks otstarbeks sobivuse osas. Pfizer ega ükski teine selle veebisaidi loomisesse, koostamisse või pakkumisse kaasatud pool ei vastuta mistahes kahju eest, sealhulgas ilma piiranguteta mistahes otsese, ettenägematu, kaasneva ega kaudse kahju ega karistuseks määratud kahjutasu hüvitamise eest, mis on tingitud sellele veebisaidile sisenemisest, selle kasutamisest või võimetusest seda kasutada või veebisaidil esitatud teabe vigadest või puudulikkusest. See piirang hõlmab teie arvutiseadmetele põhjustatud ja teie arvutiseadmeid nakatanud viirustest põhjustatud kahjusid.
   

 3. Kahju hüvitamine. Nõustute hüvitama Pfizerile, selle juhtivametnikele, juhatajatele, töötajatele, esindajatele, tarnijatele ja kolmandast poolest partneritele mistahes kaotused, kulutused, kahjud ja kulud, sealhulgas mõistlikus ulatuses juristitasud, ning neid selliste kahjude eest kaitsma ja neid sellistes kahjudes mitte süüdistama, kui sellised kahjud on tingitud kasutustingimuste mistahes rikkumisest teie poolt.
   

 4. Privaatsus. Pfizer austab oma veebisaidi kasutajate privaatsust. Kasutajate õigused ja kohustused seoses andmetega, mida sellel veebisaidil avalikustatakse, leiate Pfizeri privaatsuspoliitikast. Pfizer võib jagada teie kohta kogutud isikuandmeid oma ettevõtete perekonda kuuluvate sidusettevõtetega, mille loetelu on esitatud aadressil www.pfizer.com. Juhime tähelepanu, et teil on õigus oma andmetele juurde pääseda ning teie kohta kogutud ebakorrektseid, ebaõigeid või mittetäielikke isikuandmeid parandada. Kui teil on andmekaitse kohta mistahes küsimusi, võtke meiega ühendust selle veebisaidi allosas esitatud kontaktandmetel. 
   

 5. Kolmandate poolte veebisaidid ja lingid. See veebisait võib sisaldada linke või viiteid teistele veebisaitidele, mida haldavad kolmandad pooled, kelle tegevus ei allu Pfizeri kontrollile. Sellised lingid on esitatud ainult kasutusmugavuse eesmärgil. Sarnaselt on võimalik sellele veebisaidile siseneda linkide kaudu, mida haldavad kolmandad pooled, kelle tegevus ei allu Pfizeri kontrollile. Pfizer ei garanteeri ega kinnita mingil moel, et sellistel veebisaitidel esitatud mistahes teave on korrektne, ajakohane või terviklik, ega vastuta mistahes kahjude ega vigastuste eest, mis on tingitud selliste veebisaitide sisust või teabest. Mis tahes kolmanda poole lingi esitamine ei tähenda, et Pfizer seda toetaks või soovitaks.
   

 6. Meditsiiniline teave. Sellel veebisaidil võib olla esitatud üldist teavet erinevate meditsiiniliste probleemide ja nende ravi kohta. Selline teave on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil ega ole mõeldud asendama arsti või muu kvalifitseeritud tervishoiutöötaja nõuandeid. Patsiendid ei tohi kasutada veebisaidil esitatud teavet tervise või vormisolekuga seotud probleemide või haiguste diagnoosimiseks. Meditsiiniliste nõuannete ning diagnoosi ja ravi kohta teabe saamiseks peavad patsiendid alati konsulteerima arsti või muu tervishoiutöötajaga.
   

 7. Mittekonfidentsiaalne teave. Meie privaatsuspoliitikas sätestatud kohaldatavatest tingimustest tulenevalt on ja peetakse mistahes teabevahetust või muud materjali, mille edastate meile interneti teel või postitate Pfizeri veebisaidile meili teel või muul viisil (näiteks mistahes küsimus, kommentaar, soovitus või muu sarnane), mittekonfidentsiaalseks ning Pfizeril ei ole sellise teabe osas mingeid kohustusi. Pfizer võib kasutada sellises teabevahetuses sisalduvaid ideesid, kontseptsioone, oskusteavet ja tehnikaid mistahes eesmärgil, muuhulgas toodete väljatöötamiseks, tootmiseks ja turustamiseks.
   

 8. Kaubamärgid. Kui ei ole teisiti märgitud, on kõik tootenimed Pfizeri, selle sidusettevõtete, seotud ettevõtete, litsentsiandjate või ühisettevõtte partnerite kaubamärgid olenemata sellest, kas need on esitatud trükitähtedes või kaubamärgi sümboliga. Selliste kaubamärkide või mistahes muu materjali kasutamine või väärkasutamine, välja arvatud nendes kasutustingimustes lubatud viisil, on selgesõnaliselt keelatud ning võib rikkuda autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seadust, laimamist ja solvamist käsitlevaid seadusi, privaatsust ja avalikustamist käsitlevaid seadusi ning teabevahetust käsitlevaid määruseid ja põhikirju. Juhime tähelepanu, et Pfizer rakendab oma intellektuaalomandi õiguseid aktiivselt ja jõuliselt kogu seaduses lubatud ulatuses.
   

 9. Autoriõigused. Kogu selle veebisaidi sisu on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigus © 2002-2022 Pfizer Inc. Pfizeri veebisaitide sisu võib kopeerida ainult mitteäriliseks personaalseks kasutamiseks ning seda tehes tuleb alles jätta kõik autoriõigust ja muud omandiõigust puudutavad märked ning kopeeritud sisu ei või seejärel uuesti kopeerida, taastoota ega muul viisil uuesti levitada. Välja arvatud eelnevalt selgesõnaliselt lubatud juhtudel ei või te ilma Pfizeri selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta sellel veebisaidil või selle mistahes osas esitatud mistahes teavet, tekste ega dokumente kopeerida, esitada, alla laadida, levitada, muuta, taastoota, uuesti avalikustada ega edasi saata mistahes elektroonsel andmekandjal ega paberkandjal ega koostada sellistel piltidel, tekstidel või dokumentidel põhinevaid uusi materjale. Midagi käesolevalt sätestatut ei saa kaudselt, estoppel-põhimõttel ega muul viisil tõlgendada kui mistahes litsentsi või õiguse andmist seoses Pfizeri või mistahes kolmanda poole mistahes patendi või kaubamärgiga.
   

 10. Õigustühine, kus on keelatud. Selle veebisaidi ja selle sisu osas järgitakse Eesti Vabariigi seaduseid ning määruseid. Kuigi veebisaidil esitatud teave on kasutajatele kättesaadav ka väljaspool Eesti Vabariiki, on Pfizeri toodetega seotud teave mõeldud kasutamiseks ainult Eesti Vabariigi elanikele. Teiste riikide seadused, regulatiivsed nõuded ja meditsiinitavad võivad erineda Eesti Vabariigi omadest. See veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele, mille on koostanud Pfizeri erinevad osakonnad ja tütarettevõtted, millest mõned asuvad väljaspool Eesti Vabariiki. Sellised veebisaidid võivad sisaldada teavet, mis on asjakohane ainult vastavas konkreetses riigis. Pfizer jätab endale õiguse piirata oma toodete ja teenuste pakkumist mistahes inimestele, geograafilistele piirkondadele ja kohtualluvustele ja/või piirata mistahes pakutavate toodete või teenuste kogust. Mistahes toote või teenuse pakkumine, mis on esitatud sellel veebisaidil, on õigustühine seal, kus see on keelatud.
   

 11. Kohaldatav õigus. Neid kasutustingimusi ja veebisaidi kasutamist teie poolt reguleeritakse Eesti Vabariigi seaduste alusel sõltumata selle rahvusvahelise eraõiguse sätetest. Selle veebisaidiga seotud mistahes õiguslike meedete ja kohtumenetluste osas pöördutakse ainult Eesti Vabariigi pädeva kohtualluvuse kohtutesse.
   

 12. Muu. Kui selle lepingu mistahes säte osutub õigusvastaseks, kehtetuks või jõustamatuks, võidakse selline säte eemaldada, ilma et see mõjutaks ülejäänud sätete jõustatavust. Pfizer jätab endale õiguse veebisaidil esitatud materjale oma äranägemise järgi mistahes ajal muuta ja kustutada.

Autoriõigused © 2022, Pfizer Limited. Kõik õigused on kaitstud.

Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu.


Kõrvaltoimetest saab teatada ka​​​​​​​ siit.

PfizerPro kontoPfizerPro Account

Ligipääsuks täiendavatele materjalidele ja teabele Pfizeri ravimite ja vaktsiinide kohta.

SisenegeRegistreerugeKontoLogi välja

See leht on mõeldud ainult Eestis registreeritud tervishoiutöötajatele. 

 

See veebileht kuulub Pfizer Eestile.

 

Autoriõigused © 2022 Pfizer Limited. Kõik õigused kaitstud.

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti

GCMA PP-UNP-EST-0112

Olete lahkumas PfizerPro Eesti veebilehelt.

Olete suunatud välisele veebilehele:
Pöörame teie tähelepanu asjaolule, et kolmanda osapoole veebileht ei ole kontrollitav PfizerPro Eesti poolt ja talle ei laiene Pfizerpro.ee privaatsustingimused.
Tänan, et külastasite Pfizerpro.ee veebilehte.

PP-UNP-EST-0085. November 2021​​​​​​​