Skip directly to content

Kasutustingimused

 

Tere tulemast kasutama PfizerPro teenust! Sellel veebisaidil olev teave on esitatud üksnes meditsiinivaldkonna üldteavituslikel ja hariduslikel eesmärkidel. Selle teenuse kaudu pakutav teave ei asenda arsti või muu vastavate volitustega meditsiinitöötaja nõuandeid ega farmaatsiatoote kohta ravimi omaduste kokkuvõttes esitatud teavet. See teenus on mõeldud kasutamiseks üksnes arstidele, apteekritele ja muudele tervishoiutöötajatele. Kui te ei ole arst, apteeker ega muu tervishoiutöötaja, ei tohi te seda teenust ega selle kaudu pakutavat teavet kasutada.

Palun lugege kasutustingimused enne teenuse avamist või kasutamist tähelepanelikult läbi ja vaadake üle. Selle teenuse avamise või kasutamisega te kinnitate, et olete kasutuslepingu tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nendega nõus. Kui te ei nõustu kasutustingimustega, siis ei tohi te teenust avada ega kasutada. Pfizer võib kasutustingimusi muuta. Seetõttu soovitame teil kasutustingimusi korrapäraselt lugeda. Kõik kasutustingimuste muudatused jõustuvad kohe, kui need on postitatud sellele veebisaidile.

1. Teenuse kasutamine. Sellel veebisaidil olev teave on esitatud üksnes üldteavituslikel ja hariduslikel eesmärkidel tervishoiutöötajate jaoks. Teenuse avamiseks ja selle kaudu pakutava teabe kasutamiseks on nõutav, et kasutaja oleks tervishoiutöötaja ning teenust kasutataks nende kasutustingimuste kohaselt. Selle teenuse avamise ja kasutamisega nõustute ilma piirangute ning mööndusteta kasutustingimustega. Selle teenuse avamisel ja kasutamisel nõustub kasutaja järgima seadust ning mitte toimima viisil, mis võiks teenust kahjustada või selle katkestada, takistada juurdepääsu teenusele, selle teenuse toimimise katkestada või seda nõrgendada või takistada teistel teenust kasutada.

2. Sisu. Pfizer teeb mõistlikkuse piires kõik endast oleneva, et hoida teenuses täpset ja ajakohast teavet, kuid ei anna mingisugust garantiid ega kinnitusi selle täpsuse, kehtivuse ega täielikkuse kohta. Te nõustute, et avate ja kasutate seda teenust ning selle sisu oma riisikol. Pfizer ütleb lahti kõigist otsestest ja kaudsetest garantiidest, sealhulgas turustatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiidest. Ei Pfizer ega ükski selle teenuse loomises, valmistamises või osutamises osaleja ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis on tingitud selle teenuse avamisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest, vigadest või puudustest selle sisus, sealhulgas ilma piiranguteta otsesed, ettenägematud, kaasnevad ja kaudsed kahjud või kahjutasud. See piirang hõlmab kahjusid teie arvutiseadmetele ja kahjusid, mille on põhjustanud teie arvutiseadmeid nakatanud viirused.

3. Privaatsus. Pfizer austab teenuse kasutajate privaatsust. Palun vaadake Pfizeri privaatsuspõhimõtteid, milles selgitatakse kasutajate õigusi ja kohustusi selle teenuse kaudu avaldatava teabe suhtes. Teie isikuandmeid, mida Pfizer kogub, võidakse jagada meie kontserni piires sidusettevõtetega, mille nimekiri on aadressil www.pfizer.com. Palun pidage meeles, et teil on õigus enda kohta kogutud isikuandmetele juurde pääseda ning valesid, ebatäpseid või mittetäielikke isikuandmeid parandada.

4. Kolmandate osaliste teenused ja lingid. See teenus võib hõlmata linke või viiteid muudele veebisaitidele, mida hooldavad kolmandad osalised, kelle üle Pfizeril puudub kontroll. Niisugused lingid on esitatud vaid mugavuse huvides. Samuti on võimalik juurdepääs sellele teenusele kolmanda osalise linkide kaudu, mille üle Pfizeril puudub kontroll. Pfizer ei anna mitte mingisuguseid garantiisid ega kinnitusi niisugustel veebisaitidel sisalduva mis tahes teabe täpsuse, kehtivuse või täielikkuse kohta ega vastuta ka niisugusest teabest või sisust tingitud mis tahes kahjude ega vigastuste eest. Ühegi kolmanda osalise lingi lisamine ei tähenda Pfizeri heakskiitu või soovitust.

5. Meditsiiniline teave. See teenus võib sisaldada mitmesuguste meditsiiniliste seisundite ja nende raviga seotud üldteavet. Niisugused andmed on esitatud üksnes teabena ega ole mõeldud asendama arsti või muu väljaõppinud tervishoiutöötaja nõuandeid ega farmaatsiatoote kohta ravimi omaduste kokkuvõttes esitatud teavet. Arstid peavad tegema patsienti puudutavad raviotsused, arvestades patsiendi individuaalseid sümptomeid ja kohaldatavaid õigusakte. Pfizer ei vastuta raviotsuste otseste ega kaudsete tagajärgede eest.

6. Mittekonfidentsiaalne teave. Sõltuvalt kõigist meie privaatsuspõhimõtetes sätestatud kohaldatavatest sätetest ja tingimustest loetakse igasugust teabeedastust või muud materjali, mille saadate meile interneti kaudu või postitate Pfizeri veebisaidile elektronposti teel või muul viisil, näiteks küsimused, kommentaarid, ettepanekud ja muu sarnane, mittekonfidentsiaalseks ja Pfizeril ei ole niisuguse teabe suhtes mingisuguseid kohustusi. Pfizer võib vabalt kasutada kõiki niisuguses teabeedastuses sisalduvaid ideid, käsitusi, oskusteavet ja võtteid ükskõik millisel otstarbel, sealhulgas toodete väljatöötamiseks, tootmiseks ning turustamiseks.

7. Kaubamärgid. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik tootenimed, nii need, mis on esitatud suurtähtedega või koos kaubamärgi sümboliga, kui ka muud Pfizeri, selle sidusettevõtete, seotud ettevõtete, litsentsiandjate või ühisettevõtte partnerite kaubamärgid. Nende kaubamärkide või mis tahes muude materjalide kasutamine muul kui selles dokumendis lubatud viisil ja väärkasutamine on selgesõnaliselt keelatud ning võib olla autoriõiguse seaduste rikkumine. Võtke teadmiseks, et Pfizer jõustab oma intellektuaalomandi õiguseid aktiivselt ja jõuliselt seadusega kehtestatud maksimaalses ulatuses.

8. Autoriõigused. Selle teenuse sisu kaitseb autoriõigus. Autoriõigus © 2002–2018 Pfizer Inc. Pfizeri teenuste sisu ei tohi kopeerida muuks kui mitteäriliseks individuaalseks viitamiseks, säilitades seejuures kõik autoriõigust või muud omandiõigust käsitlevad teated; ning pärast seda ei tohi sisu uuesti kopeerida, reprodutseerida ega muul viisil edasi levitada. Te ei tohi ilma Pfizeri selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta kopeerida, kuvada, alla laadida, levitada, muuta, reprodutseerida, taasavaldada ega uuesti edastada selles teenuses ega selle mis tahes osas sisalduvat teavet, teksti ega dokumente mis tahes elektroonilise meediumi abil ega püsikoopiana; samuti mitte luua niisuguste piltide, teksti või dokumentide alusel tuletistöid, välja arvatud ülal selgesõnaliselt sätestatud juhtudel. Mitte midagi siin sisalduvast ei tohi tõlgendada mis tahes autoriõiguse, patendi või kaubamärgi litsentsi andmisena.

9. Kohaldatav õigus. Nendele kasutuslepingu tingimustele ja teenuse teiepoolsele kasutamisele kohaldatakse Eesti õigust, võtmata arvesse selle rahvusvahelise eraõiguse sätteid. Kõik selle teenusega seotud kohtumenetlused või -protsessid tuleb algatada Eesti pädevas kohtus.

10. Muud sätted. Kui selle lepingu mis tahes säte osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, loetakse niisugune säte eraldatavaks kõigi ülejäänud sätete jõustatavust mõjutamata.